Kliko => 

Ky link shërben për të informuar më shpejt dhe më shumë qytetarët mbi ecurinë e procesit të bonusit të qerasë.

Qytetarët që kanë aplikuar për bonusin e qirasë, mund të shohin statusin e dosjes së tyre. Përdorimi është i thjeshtë. Aplikuesi vendos numrin e kartës së identitetit. 

Për secilën dosje shihet gjendja aktuale e trajtimit të saj. 

  • Mangësi dokumentacioni” – Në rastet kur dosja nuk është e plotë.

  • Në proces likujdimi” do të thotë se dosja ka kaluar në drejtorinë e financës për pagesën e bonusit.

  • Likujduar kësti shënon fazën kur pagesa e këstit është kaluar në bankë.