Bashkia Durrës njofton se në datën 11.01.2021, do të zhvillohet konsultim publik me grupet e interesit për çeshtjet që do të trajtohen në raportin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor.