Me qëllim prezantimin e Vleresimit Strategjik Mjedisor të Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Durrës ka marrë masat për organizimin e Dëgjesës Publike me grupet e interesit, për të bërë të mundur njohjen dhe ndikimin e këtij vlerësimi në të gjitha sistemet që prek PPV. 

Link: Dëgjesë publike për Vlerësimin Strategjik Mjedisor