Me qëllim prezantimin e Vleresimit Strategjik Mjedisor të Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Durrës ka marrë masat për organizimin e Dëgjesës Publike me grupet e interesit, për të bërë të mundur njohjen dhe ndikimin e këtij vlerësimi në të gjitha sistemet që prek PPV. 

Link: Dëgjesë publike për Vlerësimin Strategjik Mjedisor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*