Të gjithë Familjet që plotësojnc kushtet për t’u trajtuar me BONUS Strehimi në bazë të Ligjit nr.22/2018 “Për Strehimin Social” si dhe V.K.M.nr.1093,datë 28.12.2015 “Miratimin e proçedurave, kritereve dhe përparësive për dhënien e bonusit të strehimit”duhen të dorëzojnë në BASHKI këto dokumenta:

DOKUMENTAT SHOQËRUESE PËR APLIKIMIN PER BONUS STREHIMI

Dokumentacioni që duhet të dorëzohet pranë Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun Bashkia Durrës, Sporteli i Strehimit Social, dosja e çdo aplikanti duhet të përmbajë dokumentacionin që vërteton si më poshtë vijon:

a) Për të dhëna personale të aplikantit:

i. certifikatë e lindjes së aplikantit, me përjashtim të rasteve specifike kur individi/familja nukka regjistrim në gjendjen civile;

ii. vërtetim për vendbanimin në njësinë e vetëqeverisjes vendore, ku kërkohet strehimi social, për familjet që kanë lëvizur nga zona të tjera të vendit.

b) Për vërtetimin e kushteve të strehimit, sipas shkronjës “a”, të nenit 16, të ligjit nr. 22/2018, “Për strehimin social”:

i. vërtetim nga Agjensia Shtetërore e Kadastrës (ish zyra Vendore e Regjistrimit të Pronave të Paluajtshme Durrës) për pronat që disponohen në emër të secilit anëtar të familjes;

ii. vërtetim nga Agjensia Shtetërore e Kadastrës (ish zyra Vendore e Regjistrimit të Pronave të Paluajtshme Durrës) për sipërfaqen e pronës, që zotëron familja apo ndonjë anëtar i saj, kur banesa është me sipërfaqe nën normat e strehimit në fuqi;

iii. vërtetim nga Agjensia Shtetërore e Kadastrës (ish zyra Vendore e Regjistrimit të Pronave të Paluajtshme Durrës)se nuk figuron e regjistruar asnjë pronë, e cila mund të përdoret edhe për strehim, për çdo anëtar të familjes, që kanë ndryshuar vendbanim për efekt punësimi;

iv. vërtetim nga Agjensia Shtetërore e Kadastrësqë aplikanti apo çdo pjestar tjetër i familjes në moshë madhore nuk ka aplikuar për legalizim banese.(origjinale)

v. aktverifikim nga njësia vendore për:

a. banesat në rrezik shembjeje;

b. rastet kur familja ka mbetur e pastrehë, si rezultat i fatkeqësive natyrore;

c. banesat që prishen ose përjashtohen nga procesi i legalizimit.

vi. vendim i gjykatës për familjet që humbasin banesën për shkak të zbatimit të vendimit të gjykatës;

vii. akt i verifikimit nga njësia vendore për familjet rome/egjiptiane, që banojnë në banesa

individuale ose struktura, të cilat nuk klasifikohen si banesë.

viii. Në se është me qira,Kontrata e qirasë

c) Për vërtetimin e kushteve familjare, sipas shkronjës “b”, të nenit 16, të ligjit nr. 22/2018, “Për strehimin social”:

i) certifikatë familjare;

ii) vendim i gjykatës që i lë në ngarkim fëmijën ose fëmijët për çiftet e divorcuara.

ç) Për vërtetimin e kushteve sociale, sipas shkronjës “c”, të nenit 16, të ligjit nr. 22/2018, “Për strehimin social”:

i. vërtetim i komisionit mjekësor të përcaktimit të aftësisë së kufizuar për individë me aftësi tëkufizuara;

ii. vërtetim përkatës nga institucioni ku ka qenë i strehuar dhe librezë e jetimit, dhënë nga

institucioni shtetëror i autorizuar për individët me statusin e jetimit;

iii. dokument që vërteton se ka mbetur i pastrehë si rezultat i lirimit të banesave, ish-pronë e subjekteve të shpronësuara;

iv. dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse shtetërore për personat që kanë statusin

“emigrant”, “punëtor emigrant” dhe “azilkërkues”;

v. dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse shtetërore për familjet e punonjësve të rënë në detyrë, që u përkasin Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ të shtetit dhe të Policisë së Burgjeve;

vi. urdhër mbrojtjeje apo urdhër i menjëhershëm mbrojtjeje, lëshuar nga gjykata për viktimat e dhunës në familje;

vii. vetëdeklarim nëse individi/familja i përket pakicës kombëtare rome ose egjiptiane;

viii. dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse për të miturit në konflikt me ligjin;

ix. vetëdeklarim se i përket grupimit LGBTI;

x. vërtetim me certifikatë familjare se individi i përket kategorisë vajzë-nënë.

d) Për vërtetimin e kushteve ekonomike, sipas shkronjës “ç”, të nenit 16, të ligjit nr. 22/2018, “Për strehimin social”:

i. vërtetim i të ardhurave neto të familjes ose një deklaratë me shkrim nga aplikuesi për të

ardhurat e familjes dhe burimin e tyre, të cilat duhet t’i bashkëlidhen dokumenteve zyrtare që e vërtetojnë atë, përfshirë vërtetimin nga punëdhënësi për pozicionin dhe pagën e aplikantit e të personave të tjerë të familjes, që janë në marrëdhënie pune;

ii. dokument nga organet tatimore dhe ato të sigurimeve shoqërore për derdhjen ekontributeve, për të gjithë anëtarët e vetëpunësuar të familjes;

iii. vërtetim nga zyra e ndihmës dhe përkujdesjes pranë njësive të vetëqeverisjes vendore për anëtarët e familjes të përfshirë në programin e ndihmës ekonomike dhe të pagesës për personat me aftësi të kufizuar;

iv. vërtetim nga zyra e punësimit e njësisë vendore përkatëse për personat e përfshirë në

programin e pagesës së papunësisë;

v. vërtetim nga organet e sigurimeve shoqërore për personat në pension.

 Afati i paraqitjes/rifreskimit të dokumentacionit është deri më datë  16.02.2021 deri më 16.03.2021.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*