Në mbështetje të Ligjit nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” (i ndryshuar), Ligjit nr. 10019, datë 28.12.2008, ndryshuar me ligjin nr. 74/2012, ligjin nr. 31/2015 dhe ligjin nr. 101/2020 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë’’ si edhe Udhëzimit nr. 6 datë 23.03.2021 të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për përdorimin e materialeve propangadistike e edukuese dhe rregullat për afishimin e tyre gjatë fushatës zgjedhore’’, është përcaktuar vendi për afishimin e materialeve propagandistike në kuadër të fushatës zgjedhore:

Bulevardi Dyrrah, në krah të Qendrës Kulturore “Aleksandër Moisiu”, ku ndodhet tabela reklamuese me një sipëfaqe prej 42 m2.