PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA VI

Në zbatim të Vendimit nr. 395, datë 29.04.2015, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike”, i ndryshuar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall thirrjen e gjashtë të “Programit Kombëtar të Praktikave të Punës”.

Informacionin rreth Programit, institucionet pjesëmarrëse, numrin e praktikantëve dhe profilet studimore të kërkuara mund t’i gjeni në linkun: http://praktika.arsimi.gov.al, nga ku mund të kryeni edhe aplikimin online, pasi të klikoni në dritaren “Aplikimi”. 

Aplikimi është i hapur për të rinjtë, që përmbushin këto kritere:

  • Të jenë 21-26 vjeç; 
  • Të kenë përfunduar minimalisht ciklin e parë të studimeve “Bachelor”;
  • Të mos kenë qenë pjesë e programit gjatë thirrjeve të mëparshme . 

Të rinjtë e interesuar duhet të aplikojnë vetëm në një institucion të caktuar, në të kundërt aplikimi i tyre nuk do të merret në konsideratë. 

Dokumentet që duhet të ngarkojnë aplikantët janë :

a- CV (jetëshkrimin) e aplikantit;

b- Letra e motivimit

Afati për aplikim është nga data 9 Korrik deri më datë 31 Korrik 2021.

Pas mbylljes së aplikimeve, institucionet përkatëse do të lajmërojnë nëpërmjet postës elektronike të përzgjedhurit për të filluar praktikën 3- mujore, në periudhën 16 gusht 2021 – 16 nëntor 2021.

Pjesëmarrësit do të përfshihen në një përvojë pune, në ndërveprim me profesionistët në administratën publike, institucionet e tjera publike, njësitë e vetëqeverisjes vendore, dhe shoqëritë tregtare, me qëllim përfitimin e njohurive praktike, pasurimin e jetëshkrimit të tyre, zgjerimin e rrjetit të kontakteve, aftësimin e mëtejshëm për punën në grup, përshtatshmërinë me ambientin e punës, ndërmarrjen e iniciativave etj.. 

Të gjithë praktikantët që e përfundojnë praktikën me sukses pajisen me certifikatë lëshuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Deparamenti i Administratës Publike dhe periudha tre – mujore e praktikës njihet si përvojë pune nga Departamenti i Administratës Publike.

Për sa më sipër, në  kuadër të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës, Thirrja VI,  për vitin 2021 institucioni  I Bashkia Durrës do të mirëpresë këta praktikantë:

7 praktikantë me profesion punonjës Social dhe Psikolog

5 praktikantë me profesion Ing. Ndërtimi / Urbanist

5 praktikantë me profesion Jurist

2 praktikantë me profesion Ekonomist

8 praktikantë me profesion Ing. Informatikë

7 praktikantë me profesion Arkitekturë