Bashkia Durrës shpall Thirrjen për Aplikime për të gjithë qytetarët të cilët janë të interesuar dhe që plotësojnë kushtet për aplikim për të përfituar nga “Programi i banesave sociale me qera”, bazuar në Ligjin Nr.22/2018 ‘Për Strehimin Social’, VKM-në Nr.384 datë 12.06.2019 ‘Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas cdo programi social të strehimit dhe të afateve e të procedurave të miratimit nga organet e vetëqeverisjes vendore’…

Link: Thirrje për aplikime për “Programin e Banesave Sociale me qera” (Kushtet, proçedurat dhe dokumentacioni për të përfituar nga programi i strehimit social “Programi i banesave sociale me qera”)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*