Bashkia Durrës shpall Thirrjen për Aplikime për të gjithë qytetarët të cilët janë të interesuar dhe që plotësojnë kushtet për aplikim për të përfituar nga “Programi i banesave sociale me qera”, bazuar në Ligjin Nr.22/2018 ‘Për Strehimin Social’, VKM-në Nr.384 datë 12.06.2019 ‘Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas cdo programi social të strehimit dhe të afateve e të procedurave të miratimit nga organet e vetëqeverisjes vendore’…

Link: Thirrje për aplikime për “Programin e Banesave Sociale me qera” (Kushtet, proçedurat dhe dokumentacioni për të përfituar nga programi i strehimit social “Programi i banesave sociale me qera”)