KËRKO

Procesverbal mbledhje plenare i mbledhjes së Këshillit Bashkiak Durrës për muajin Shtator, që zhvillohet me mjete të komunikimit elektronik (aplikacioni SKYPE)

Link: Procesverbal mbledhje plenare i mbledhjes së Këshillit Bashkiak Durrës për muajin Shtator, që zhvillohet me mjete të komunikimit elektronik (aplikacioni SKYPE)