Dokumentacioni që duhet të plotësojnë nxënësit e shkollave 9 vjeçare, të mesme dhe të mesme profesionale të Bashkisë Durrës, në mënyrë që të jenë përfitues të bursave sipas kritereve të VKM-së 666, datë 10.10.2019 “Për kuotat financiarë të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike” të ndryshuar.

Link: Dokumentacioni i nevojshëm për përfitim burse për vitin akademik 2020-2021