Në zbatim të Kalendarit të Dëgjesave Publike për buxhetin vjetor 2021 dhe Programin Buxhetor Afatmesëm 2022-2024 si dhe në kuadër të “Transparencës Publike”, me datë 18.11.2021 ne oren 10.00-12.00 në ambientet e shkollës “Naim Babameto:”(Spitallë) do të zhvillohen katër seanca dëgjimore me komunitetin dhe grupet e interesit të Njësive Administrative Nr.4 dhe Nr.6.

Në këto katër seanca dëgjimore do të prezantohet dhe do të diskutohet mbi programet buxhetore: 

-Paketa Fiskale

-Infrastruktura rrugore dhe Transporti Publik

-Strehimi dhe Shërbimi Social

-Arsimi parashkollor dhe parauniversitar