KËRKO

Procesverbal, datë 12.11.2021 i mbledhjes së Këshillit Bashkiak Durrës për muajin Nëntor, që zhvillohet me mjete të komunikimit elektronik (aplikacioni SKYPE)