Është zhvilluar me mjete të komunikimit elektronik mbledhja jashtë rradhe e këshillit bashkiak të Durrësit ku u miratua një vendim:

-Për rialokimin e fondeve të përfituara nga fondi i rindërtimit i buxhetit të shtetit, të pashpenzuara në vitin 2021, që do të trashëgohen në vitin 2022.