Projekti ndërtimi i modeleve me bazë komunitare të shërbimeve për fëmijët dhe familjeve në situatë emergjence

Projekt I cili do të mbështetet nga World Vision. Projekti synon ndërmarrjen e përpjekjeve të përbashkëta institucionale e parandaluese dhe mbrojtëse, si një garanci për zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve në situatë emergjence.

Ndërgjegjësimi i komunitetit, fëmijëve dhe të rinjve në bashkëpunim me punonjësin e mbrojtjes së fëmijëve në Bashki/Njësi Administrative; organizimin e takimeve informuese, edukuese dhe trajnuese për çështje të lidhura me mbrojtjen dhe zhvillimin e fëmijëve, si ulja e fenomenit të dhunës ndaj fëmijëve apo pjesëmarrja e fëmijëve në nisma në interes të mirëqenies së tyre;

Kohështrirja do te jetë e vazhdueshme për gjatë gjithë vitit dhe në vitet në vazhdim, duke përfshirë çdo muaj partnerë dhe organizatat  lokale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*