LINK: Publik rendi dites maj

NJOFTIM PËR RENDIN E DITËS

Mbledhje e Radhës

Në mbështetje të nenit 17, nenit 53, pika 2, të nenit 57 pika 2/c të Ligjit nr.139, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar, të nenit 48, nenit 49 të Rregullores së Funksionimit të Këshillit të Bashkisë Durrës, Këshilli Bashkiak Durrës,

NJOFTON:

DITËN E HËNË, DATË 29.05.2023, ORA 12:00, KËSHILLI DO TË MBAJË NJË MBLEDHJE TË RADHËS, NË SALLËN E KËSHILLIT BASHKIAK DURRËS, ME KËTË REND DITE:

****

MIRATIMI I RENDIT TË DITËS TË MBLEDHJES

Pika 1. Shqyrtim dhe miratim i projektvendimit

PËR MIRATIMIN E FAMILJEVE PËRFITUESE TË NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR BLLOK-NDIHMËN EKONOMIKE DERI 6 % DHE FONDI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË DURRËS, PËR MUAJIN MAJ 2023

Komisionet, që do të shqyrtojnë projektvendimin do të jenë:

Në mbështetje të nenit 33, nenit 34 pika 1, nenit 77 pika 8, të Rregullores së Funksionimit të Këshillit Bashkiak Durrës, anëtarët e Komisioneve të Këshillit Bashkiak pasi shqyrtojnë me njëri tjetrin projektvendimin përkatës, dërgojnë me email propozimin e tyre (RAPORTIN) mbi projektvendimin, sipas grafikut të mëposhtëm.

Datë 26.05.2023

Nr.

Komisionet që shqyrtojnë projektvendimet

Projektvendime pikat e rendit të ditës

Vendi i mbajtjes së mbledhjes

Ora

Komisioni i Barazisë Gjinore dhe Mirëqënies Sociale

1

Zyra e Sekretariatit ose me mjete të komunikimit elektronik

12.00