NJOFTIM

Për shtesa në rendin e ditës

në mbledhjen e radhës

 

Në mbështetje të nenit 53, pika 2, të nenit 57 pika 2/c të Ligjit nr. 139, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar, të nenit 48, nenit 49, neni 55, të Rregullores së Funksionimit të Këshillit të Bashkisë Durrës, Këshilli Bashkiak Durrës,

 

NJOFTON:

 

NË MBLEDHJEN E RADHËS, QË DO TË MBAJ KËSHILLI BASHKIAK ME DATË 29.05.2023, ORA 12:00, ME KËRKESË TË KRYETARES SË KOMISIONIT TË MJEDISIT DHE TRAJTIMIT TË MBETJEVE, DO TË KEMI SHTESA NË RENDIN E DITËS SI MË POSHTË:

 

Pika 2

Informim Këshilltarëve

 

INFORMIM MBI NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE SITUATËN MJEDISORE NË TERRITORIN E BASHKISË DURRËS.

 

Pika 2 .. Relatohet nga Kryetarja e Komisionit të Mjedisit dhe Trajtimit të Mbetjeve.

 

SEKRETAR I KËSHILLIT BASHKIAK  DURRËS

 

Dorina Milja