BASHKIA DURRËS
DREJTORIA BURIMEVE NJERËZORE

NJOFTIM PËR KANDIDATËT E PËRZGJEDHUR PËR KONKURIMIN POZICIONI DREJTOR TË ARSIMIT PARASHKOLLOR
KOPSHTI “ 1 QERSHORI “

Mbështetur në VKB nr.150 datë 22.12.2022 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Durrës për vitin 2023”, ligjit nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Durrës Nr. 416, datë 01.08.2022 “Për ngritjen, përbërjen, detyrat e komisionit të vlerësimit për zhvillimin e procedurës së emërimit të drejtorit të institucionit publik të Arsimit Parashkollor”, në Urdhërin nr.183 prot.5109 datë 26.05.2023 “Për shpallje konkurimi pozicioni Drejtor Kopshti “1 Qershori” si dhe në Shpalljen për konkurim,

Kandidatët që plotësojnë kushtet e përcaktuara në shpallje janë :

1.Blerta Sadiraj
2.Miranda Zaza

Intervista me gojë do të zhvillohet më datë 27.06.2023, ora 11.00 në ambjentet e Bashkisë Durrës.
Klasifikimi përfundimtar, referuar komisionit të vlerësimit do të publikohet në faqen zyrtare të Bashkisë më datë 05.07.2023.