KËRKO

Njoftim për shorteun publik të datës 18.08.2023 me objekt shpërndarjen / caktimin, midis përfituesve nga procesi i rindërtimit, i banesës kolektive nr.19 Rruga “Doktor Spiro Treska”, Njësia Administrative nr.4, Durrës .