BASHKIA DURRËS

Procedura e lëvizjes paralele u zhvillua në datën 18 .12.2023 për pozicionet:

1.Specialist në Sektorin e Financës, Drejtoria Ekonomike

2. Përgjegjës në Sektorin e Personelit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Për të dyja pozicionet nuk ka fitues.

Vazhdon procedura.

Lista e kandidatëve për ngritje në detyrë për pozicionin:

Përgjegjës në Sektorin e Personelit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore

1.Brunilda Gripshi

Konkurimi do të zhvillohet në datë 26.12.2023 në ambjentet e Bashkisë Durrës në orën 1000. Rezultatet e konkurimit do të dalin në datë 28.12.2023.