NJOFTIM PËR FITUESIN E PROCEDURËS SË KONKURIMIT NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL