Këshilli Bashkiak

Historiku i Bashkisë

Rreth këshillit
bashkiak.

Këshilli Bashkiak i dalë nga zgjedhjet vendore të 30 Qershor 2019, ka një mandat kohor për një periudhë 4-vjeçare. Këshilli Bashkiak i Durrësit përbëhet nga 51 këshilltarë.

Mandati i këshilltarit është i vlefshëm nga koha që këshilltarët bëjnë betimin dhe e nënshkruajnë atë, deri në konstituimin e Këshillit pasardhës. Mandati i Këshilltarit pushon para afatit 4-vjeçar në rastet që parashikon  neni 49 i ligjit Nr. 139, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjes Vendore”. 

Pas verifikimit të mandateve nga komisioni përkatës, Këshilltarët bëjnë këtë betim para Këshillit: 

“Betohem në nderin tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën e anëtarit të këshillit bashkiak dhe do t’i bindem Kushtetutës dhe ligjeve. Betohem se në të gjithë veprimtarinë time do të udhëhiqem nga interesat e shtetasve të Bashkisë Durrës dhe do të punoj me ndershmëri e përkushtim për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies së tyre”.

Këshilltari që mungon me arsye në bërjen e betimit betohet në mbledhjen më të parë që merr pjesë. Këshilltari, që nuk pranon të bëjë dhe të nënshkruajë betimin, konsiderohet se jep dorëheqjen dhe atij nuk i jepet mandati. 

Gjate periudhës, nga data e shpalljes së zgjedhjeve të radhës, deri në konstituimin e Këshillit të ri, Këshilli Bashkiak, ushtron funksione të kufizuara dhe merr vendime vetëm për raste të situatave emergjente. 

Këshilli mblidhet në çdo rast: 

a) me kërkesën e Kryetarit të Bashkisë; 

b) me kërkesën me shkrim të jo më pak se 1/3 së anëtarëve të tij; 

c) me kërkesën e motivuar të prefektit për çështje që lidhen me ushtrimin e funksioneve të tij

Thirrja për mbledhjen e këshillit bëhet nga Kryetari i Këshillit. 

Këshilli Bashkiak Durrës ka detyra dhe kompetenca në mbështetje të nenit 54 të ligjit Nr.139, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjes Vendore” . 

Këshilltari kryen funksionin me shpërblim mujor të barabartë me 10 për qind të pagës mujore të kryetarit të bashkisë përkatëse, në mbështetje të nenit 51 të ligjit Nr. 139, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjes Vendore”, i ndryshuar. 

Historiku i
Kryetarëve

Struktura e Këshillit Bashkiak

51 Këshilltarë

Kryetar i Këshillit Bashkiak

Z. Ani Dyrmishi

Zv/ Kryetare e Këshillit Bashkiak

Znj. Zamira Mustafaraj

Sekretar i Këshillit Bashkiak

Znj. Dorina Milja

Informacion rreth këshillit

1JOLANDA AGIMMUSTAFARAJPSjolanda.mustafaraj@yahoo.com
2ALFRED FAZLLIMULLARAJPSalfred.mullaraj@hotmail.com
3ANA VLADIMIRDHAMOPSana.dhamo@yahoo.com
4ANILUAN DYRMISHIPSani.dyrmishi@gmail.com
5AFRIM HAXHIBAKAJPSafrimbakaj@gmail.com
6ZAMIRA TASOMUSTAFARAJPSzmustafaraj@gmail.com
7AGIM RAMAZANKARAJPSagimkaraj@yahoo.com
8ADRIANA DALIPHATELLARIPSadrianahatellari@gmail.com
9JURGEN LUANZAZAPSjurgenzaza@yahoo.com
10SILVA VASILALEKSIPSiskelas@yahoo.it
11AGIM SIEITCIRAKUPSagim.ciraku@hotmail.com
12VIOLETA PERLATMYHEDINPSmyhedinvioleta@gmail.com
13JURGEN LUANDASHIPSdashijurgen@gmail.com
14PAMELAILIRJAN BARDHAJPSp.niko@duniport.al
15KLODIAN SHEZAITKERTUSHAPSkertushaklodian@gmail.com
16SILVANAMUSTAFAKAVAJAPSsilvanakavaja@gmail.com
17INDRIT OSMANCERLOJPScerlojindrit2@gmail.com
18NURIJE LUANGJONIPSnurijegjoni@gmail.com
19ILIRQAZIMSUBASHIPSliri3x@hotmail.com
20ALNEIDA NEXHMIRROSHIPSrroshialneida@yahoo.com
21ARTION ZIHNIBEQIRAJPSab.lawstudio@gmail.com
22PERIANAPIRO KOTRIPSperianaleco@hotmail.com
23ETLEVA NAMIKBUDINIPSbudinieva@yahoo.it
24MAHMUTARIFMANIPSmudmani@icloud.com
25DENISA IBRAHIMLUARASIPSdluarasi@gmail.com
26ERMANDENVER LACIPSermandlaci1@gmail.com
27VALBONA HASANBEGICIPSlbegici@hotmail.com
28ORGES YLIANLIPERIPSorges.liperi@gmail.com
29JULIANA KASTRIOTOSMANIPSjuli_osmani@yahoo.it
30ARDIAN GEZIMPEZAPSardi02_03@hotmail.com
31FLORESHA ISMAILQOSHIPSqoshifloresha@gmail.com
32TOMOR TEFIKAGALLIUI PAVARUR  tomorragalliu@gmail.com
33EZMERALDA FATOSXHERAJPSalda_xheraj@hotmail.com
34LEJLA MILOCOLLAKUPSlejlacollaku222@gmail.com
35ALBAN MEHDIRAMOHITAJPSaramohitaj@yahoo.com
36KLEMENTINAKADRIMECIPSklementinameci@gmail.com
37KASTRIOT FARIKXHONGOLIPSkastriotxhongoli@yahoo.com
38ENI HAMIDKARABOJAPSenikaraboja@gmail.com
39PETRIT FLAMURISMAILATIPSpetrit_06@live.com
40ROBERTA KRISTAQKOTIPSroberta.koti@yahoo.it
41ALEKSANDËR VIKTORCANGONJAPSal_ca1992@yahoo.com
42SHQIPONJAILIRIBRAHIMIPSshqiponja.ibrahimi@yahoo.com
43MIMOZAXHEVDETXHENGOPSwaterfall1@hotmail.com
44MARJETAARBENMILLOSHIPSjetamilloshi@yahoo.com
45FATMIRNASIPMËRKURIPSfmerkuri@gmail.com
46VALTER ABAZHOXHAPSvalterhoxha12@gmail.com
47FLUTURAISUFKASAPSMfluturakola07@gmail.com
48NAZMIRESHITBODLLIPDSnazmibodlli7@gmail.com
49VALENTINODHIMITERMUSTAKAPABDEvamus1949@gmail.com
50ETLEVARAMIZVELÇANIPASHetleva.velcani@gmail.com
51MORENASULEJMANBOJAPBDmorenaboja@yahoo.it

  Komisioni i Mandateve

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetare

Ana Dhamo

PS

2

Zv/Kryetare

Kastriot Xhongoli

PS

3

Sekretare

Shqiponja Ibrahimi

PS

 

 

 

 

2.     Komisioni i Rregullores, Çështjeve Juridike

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetare 

Alneida Rroshi

PS

2

Zv/Kryetar

Jurgen Zaza

PS

3

Sekretar

Fatmir Mërkuri

PS

4

Anëtar

Artion Beqiraj

PS

5

Anëtar

Afrim  Bakaj

PS

 

 

 

 

3.     Komisioni i Buxhetit, Financës dhe Taksave-Tarifave

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetare 

Pamela Bardhaj

PS

2

Zv/Kryetare

Morena Boja

BD

3

Sekretar

Valentino Mustaka

PABDE

4

Anëtare

Juljana Osmani

PS

5

Anëtar

Ilir Subashi

PS

6

Anëtare

Periana Kotri

PS

7

Anëtar

Indrit Cerloj

PS

8

Anëtar

Ardian Peza

PS

9

Anëtare

Lejla Çollaku

PS

10

Anëtare

Alneida Rroshi

PS

11

Anëtar

Agim Karaj

PS

 

 

 

 

4.     Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Etleva Budini

PS

2

Zv/Kryetare

Silva Aleksi

PS

3

Sekretare

Zamira Mustafaraj

PS

4

Anëtar

Orges Liperi

PS

5

Anëtare

Flutura Kasa

PSM

6

Anëtar

Klodian Kertusha

PS

7

Anëtare

Indrit Cërloj

PS

8

Anëtar

Artion Beqiraj

PS

9

Anëtare

Adriana Hatellari

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     Komisioni i Mbrojtjes Civile, Sigurisë Publike, Emergjencave      Civile dhe Shëndetësisë

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Afrim Bakaj

PS

2

Zv/Kryetare

Adriana Hatellari

PS

3

Sekretare

Roberta Koti

PS

4

Anëtare

Silvana Kavaja

PS

5

Anëtare

Valbona Begiçi

PS

 

 

 

 

6.     Komisioni i Kulturës, Arsimit, Rinisë, Sporteve dhe  Komuniteteve Fetare dhe Titujve të Nderit

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetare

Jolanda Mustafaraj

PS

2

Zv/Kryetar

Jurgen Dashi

PS

3

Sekretar

Aleksandër Cangoja

PS

4

Anëtare

Ezmeralda Xheraj

PS

5

Anëtare

Violeta Muhedin

PS

 

 

 

 

7.     Komisioni i Mardhënieve me Jashtë

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Alban Ramohitaj

PS

2

Zv/Kryetare

Denisa Luarasi

PS

3

Sekretare

Alneida Rroshi

PS

4

Anëtare

Pamela Bardhaj

PS

5

Anëtar

Jurgen Zaza

PS

6

Anëtar

Orges Liperi

PS

7

Anëtare

Nurije Gjoni

PS

 

 

 

 

8.     Komisioni i Mjedisit dhe Trajtimit të Mbetjeve

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetare

Morena Boja

BD

2

Zv/Kryetar

Agim Çiraku

PS

3

Sekretar

Alfred Mullaraj

PS

4

Anëtare

Lejla Çollaku

PS

5

Anëtare

Eni Karaboja

PS

6

Anëtar

Tomorr Agalliu

PS

7

Anëtar

Alban Ramohitaj

PS

 

 

 

 

 

 

9.     Komisioni i Barazisë Gjinore dhe Mirëqënies Sociale

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetare 

Klementina Meçi

PS

2

Zv/Kryetar

Petrit Ismailati

PS

3

Sekretare

Jolanda Mustafaraj

PS

4

Anëtare

Adriana Hatellari

PS

5

Anëtare

Ezmeralda Xheraj

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Komisioni i Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetare 

Etleva Velçani

PASH

2

Zv/Kryetar

Fatmir Mërkuri

PS

3

Sekretare

Ana Dhamo

PS

4

Anëtar

Orges Liperi

PS

5

Anëtare

Silva Aleksi

PS

6

Anëtar

Kastriot Xhongoli

PS

7

Anëtare

Eni Karaboja

PS

 

 

 

 

11.  Komisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Alfred Mullaraj

PS

2

Zv/Kryetare

Zamira Mustafaraj

PS

3

Sekretar

Agim Çiraku

PS

4

Anëtar

Jurgen Zaza

PS

5

Anëtar

Nazmi Bodlli

PS

6

Anëtare

Denisa Luarasi

PS

7

Anëtar

Kastriot Xhongoli

PS

 

 

 

 

12.  Komisioni i Politikave të Zhvillimit Ekonomik

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Agim Karaj

PS

2

Zv/Kryetare

Ana Dhamo

PS

3

Sekretare

Klementina Meçi

PS

4

Anëtare

Morena Boja

BD

5

Anëtar

Ermand Laçi

PS

6

Anëtar

Jurgen Dashi

PS

7

Anëtar

Ilir Subashi

PS

 

 

 

 

13.  Komisioni i Politikave të Zhvillimit të Turizmit

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetar 

Artion Beqiraj

PS

2

Zv/Kryetare

Morena Boja

BD

3

Sekretar

Mahmut Mani

PS

4

Anëtar

Tomorr Agalliu

PS

5

Anëtar

Valter Hoxha

PS

6

Anëtar

Aleksandër Cangonja

PS

7

Anëtare

Etleva Budini

PS

 

14.   Komisioni i Etikës, Apelimeve, Konfliktit të Interesit, Peticioneve

 

Pozicioni

Emër Mbiemër

Subjekti politik

1

Kryetare 

Juliana Osmani

PS

2

Zv/Kryetar

Indrit Cërloj

PS

3

Sekretare

Etleva Velçani

PASH

4

Anëtar

Ermand Laçi

PS

5

Anëtare

Mimoza Xhengo

PS

6

Anëtare

Marjeta Milloshi

PS

7

Anëtare

Floresha Qoshi

PS

Informacion për Konferencën e Kryetarëve

Konferenca e Kryetarëve është organ këshillimor dhe përbëhet nga kryetari dhe zëvendëskryetari i këshillit, kryetarët e grupeve të këshilltarëve, dhe kryetarët e komisioneve të përhershëm, dhe drejtohet nga Kryetari i Këshillit. 

Në Konferencën e Kryetarëve mund të ftohet të marrë pjesë edhe Kryetari i Bashkisë.

Konferenca e Kryetarëve diskuton dhe miraton propozimet e Kryetarit të Këshillit për programin e punës, kalendarin vjetor të punimeve të Këshillit dhe të komisioneve të tij, buxhetin, planin vjetor të vendimmarrjes së këshillit, si dhe për çështje të zhvillimit të mbledhjeve të këshillit, për një periudhë një vjeçare, mbi bazën e propozimeve të kryetarit të këshillit, dhe kur kjo nuk realizohet, kryetari i këshillit i paraqet propozimet në mbledhjen e këshillit për shqyrtim e miratim, në përputhje me këtë rregullore.

Propozimet mund të vijnë me shkrim edhe nga Kryetari i Bashkisë, Kryesuesit e  Grupeve të Këshilltarëve, Kryetarët e Komisioneve të Këshillit, të përfaqësuesve të grupeve të interesit, kryetarëve të fshatrave dhe ndërmjetësve të këshillave komunitarë, deputetët, kryesuesit e organeve të tjera qeveritare.

Konferenca e kryetarëve mblidhet nga kryetari i këshillit, në raste kur kërkohet konsensus i këshilltarëve për ndërmarrjen e një veprimi të Këshillit apo në rast konfliktesh dhe mosmarrëveshjesh mes këshilltarëve.

Konferenca thirret nga Kryetari i Këshillit ose me kërkesën e një grupi këshilltarësh.

pexels-sora-shimazaki-5669602

Nr.

EMËR MBIEMËR

POZICIONI

1

ANI DYRMISHI 

Kryetar i Këshillit Bashkiak

2

ZAMIRA MUSTAFARAJ 

Zv.Kryetare Këshillit Bashkiak

3

DORINA MILJA 

Sekretare Këshillit Bashkiak

4

ELIO JANI 

Kryetar i Grupit PS i Këshillit Bashkiak

Kryetar i Komisionit Strehimit dhe Shërbimeve Publike

5

ETLEVA VELÇANI 

Kryetare e Grupit Pavarur të Këshillit Bashkiak

Kryetare e Komisionit Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës

6

ANA DHAMO 

Kryetare e Komisonit Mandateve

7

ALNEIDA RROSHI

Kryetare e Komisionit të Rregullores, Çështjeve Juridike

8

PAMELA BARDHAJ 

Kryetare e Komisionit Buxhetit, Financës dhe Taksave-Tarifave

9

AFRIM BAKAJ 

Kryetar i Komisionit Mbrojtjes Civile, Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe Shëndetësisë

10

JOLANDA MUSTAFARAJ

Kryetare e Komisionit Kulturës, Arsimit, Rinisë, Sporteve, Komuniteteve Fetare dhe Titujve të Nderit

11

ALBAN RAMOHITAJ

Kryetar i Komisionit të Mardhënieve me Jashtë

 

12

MORENA BOJA

Kryetare e Komisionit Mjedisit dhe Trajtimit të Mbetjeve

 

13

KLEMENTINA MEÇI

Kryetare e Komisionit Barazisë Gjinore dhe Përfshirjes Sociale

14

ALFRED MULLARAJ 

Kryetar i Komisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor

15

AGIM KARAJ 

Kryetar i Komisionit të Politikave të Zhvillimit Ekonomik

16

ARTION BEQIRAJ 

Kryetar i Komisionit të Politikave të Zhvillimit të Turizmit

17

JULIANA OSMANI

Kryetare e Komisionit Etikës, Apelimeve, Konfliktit te Interesit, Peticioneve

Legjislacioni

Rregullore

Projekt-vendimet në proçes shqyrtimi nga Keshilli Bashkiak

Model formati për t'u shkarkuar nga Këshilltari në rast konflikt interesi

Vendime të Këshillit Bashkiak

An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 1, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 2, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 3, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 4, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 5, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 6, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 7, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 8, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 9, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.10, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.11, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.12, date 13.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.13, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.14, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.15, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.16, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.17, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.18, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.19, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.20, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.21, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.22, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.23, date 31.01.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.24, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.25, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.26, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.27, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.28, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.29, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.30, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.31, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.32, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.33, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.34, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.35, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.36, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.37, date 03.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.38, date 20.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.39, date 20.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.40, date 20.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.41, date 20.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.42, date 20.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.43, date 20.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.44, date 20.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.45, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.46, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.47, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.48, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.49, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 50, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.51, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.52, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.53, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.54, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.55, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.56, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.57, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.58, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.59, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.60, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.61, date 28.02.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.62, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.63, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.64, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.65, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.66, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.67, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.68, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.69, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.70, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 71, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.72, date 17.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.73, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.74, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.75, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.76, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.78, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.79, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.80, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.81, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.82, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.83, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.84, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.85, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.86, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.87, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.88, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.89, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.90, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.91, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.92, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.93, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.94, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.95, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.96, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.97, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.98, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.99, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.100, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.101, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.102, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.103, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.104, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.105, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.106, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.107, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.108, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.109, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.110, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.111, date 30.03.2023
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 1, date 13.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 2, date 20.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 3, date 28.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 4, date 28.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 5, date 28.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 6, date 28.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 7, date 28.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 8, date 28.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 9, date 28.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.10, date 28.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.11, date 28.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.12, date 28.01.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.13, date 25.02.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.14, date 25.02.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.15, date 23.03.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.16, date 31.03.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.17, date 31.03.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.18, date 31.03.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.19, date 31.03.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.20, date 31.03.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.21, date 31.03.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.22, date 22.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.23, date 22.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.24, date 22.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.25, date 22.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.26, date 28.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.27, date 28.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.28, date 28.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.29, date 28.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.30, date 28.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.31, date 28.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.32, date 28.04.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.33, date 09.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.34, date 09.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.35, date 09.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.36, date 09.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.37, date 09.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.38, date 09.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.39, date 09.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.40, date 09.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.41, date 09.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.42, date 09.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.43, date 20.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.44, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.45, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.46, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.47, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.48, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.49, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.50, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.51, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.52, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.53, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.54, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.55, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.56, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.57, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.58, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.59, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.60, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.61, date 31.05.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.62, date 16.06.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.63, date 16.06.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.64, date 16.06.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.65, date 16.06.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.66, date 16.06.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.67, date 16.06.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.68, date 16.06.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.69, date 28.06.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.70, date 28.06.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.71, date 12.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.72, date 12.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.73, date 12.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.74, date 12.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.75, date 12.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.76, date 12.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.77, date 12.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.78, date 12.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.79, date 12.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.80, date 26.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.81, date 26.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.82, date 26.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.83, date 26.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.84, date 26.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.85, date 26.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.86, date 26.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.87, date 26.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.88, date 26.07.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.89, date 02.08.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.90, date 02.08.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.91, date 06.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.92, date 06.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.93, date 06.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.94, date 06.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.95, date 06.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.96, date 29.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.97, date 29.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.98, date 29.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.99, date 29.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.100, date 29.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.101, date 29.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.102, date 29.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.103, date 29.09.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.104, date 19.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.105, date 19.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.106, date 19.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.107, date 19.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.108, date 19.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.109, date 19.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.110, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.111, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.112, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.113, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.114, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.115, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.116, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.117, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.118, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.119, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.120, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.121, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.122, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.123, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.124, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.125, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.126, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.127, date 27.10.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.128, date 14.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.129, date 14.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.130, date 14.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.131, date 14.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.132, date 14.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.133, date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.134, date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.135, date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.136, date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.137, date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.138, date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.139, date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.140 date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.141 date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.142 date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.143. date 24.11.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 144, date 14.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 145, date 14.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.146, date 14.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.147, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.148, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.149, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.150, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.151, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.152, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.153, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.154, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr. 155, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.156, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.157, date 22.12.2022
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.1, date 28.01.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.2 , date 28.01.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.3, date 28.01.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.4, date 28.01.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.5, date 28.01.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.6, date 28.01.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.7, date 28.01.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.8, date 28.01.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.9, date 28.01.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.10, date 04.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.11, date 04.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.12, date 04.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.13, date 04.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.14, date 05.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.15, date 22.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.16, date 22.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.17, date 22.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.18, date 25.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.19,date 25.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.20,date 25.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.21, date 25.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.22, date 25.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.23, date 25.02.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.24, date 05.03.3021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.25, date 05.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.26, date 05.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.27, date 05.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.28, date 05.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.29, date 26.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.30, date 26.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.31, date 26.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.32, date 26.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.33, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.34, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.35, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.36, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.37, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.38, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.39, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.40, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.41, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.42, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.43, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.44, date 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.45, date 14.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.46, date 14.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.47, date 14.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.48, date 14.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.49, date 14.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.50, date 14.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.51, date 14.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.52, date 20.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.53, date 20.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.54, date 20.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.55, date 20.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.56, date 20.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.57, date 20.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.58, date 20.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.59, date 20.04.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.60, date 24.05.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.61, date 24.05.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.62, date 24.05.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.63, date 24.05.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.64, date 24.05.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.65, date 24.05.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.66, date 24.05.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.67, date 10.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.68, date 10.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.69,date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.70,date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.71,date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.72, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.73, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.74, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.75, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.76, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.77, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.78, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.79, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.80, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.81, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.82, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.83, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.84, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.85, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.86, date 28.06.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.87, date 12.07.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.88, date 26.07.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.89, date 26.07.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.90, date 26.07.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.91, date 26.07.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.92, date 26.07.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.93, date 26.07.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.94, date 26.07.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.95, date 26.07.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.96, date 26.07.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.97, date 04.08.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.98, date 31.08.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.99, date 31.08.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.100, date 31.08.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.101, date 31.08.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.102, date 31.08.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.103, date 31.08.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.104, date 31.08.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.105, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.106, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.107, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.108, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.109, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.110, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.111, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.112, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.113, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.114, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.115, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.116, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.117, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.118, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.119, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.120, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.121, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.122, date 30.09.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.123, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.124, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.125, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.126, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.127, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.128, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.129, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.130, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.131, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.132, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.133, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.134, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.135, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.136, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.137, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.138, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.139, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.140, date 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.141, date 12.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.142, date 12.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.143, date 12.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.144, date 12.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.145, date 25.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.146, date 25.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.147, date 25.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.148, date 25.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.149, date 25.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.150, date 25.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.151, date 25.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.152, date 25.11.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.153, date 06.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.154, date 06.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.155, date 06.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.156, date 17.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.157, date 23.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.158, date 23.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.159, date 23.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.162, date 23.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.163, date 23.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.164, date 23.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.165, date 23.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.166, date 23.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendim nr.160, date 23.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendim nr.161, date 23.12.2021
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.1, date 29.01.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.2, date 29.01.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.3, date 29.01.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.4, date 29.01.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.5, date 27.02.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.6, date 27.02.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.7, date 27.02.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.8, date 27.02.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.9, date 27.02.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.10, date 12.03.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.11, date 12.03.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.12, date 12.03.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.13, date 30.03.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.14, date 30.03.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.15, date 30.03.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.16, date 09.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.17, date 23.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.18, date 23.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.19, date 23.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.20, date 23.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.21, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.22, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.23, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.24, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.25, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.26, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.27, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.28, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.29, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.30, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.31, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.32, date 29.04.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.33, date 12.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.34, date 12.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.35, date 12.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.36, date 12.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.37, date 14.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.38, date 20.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.39, date 20.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.40, date 20.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.41, date 29.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.42, date 29.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.43, date 29.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.44, date 29.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.45, date 29.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.46, date 29.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.47, date 29.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.48, date 29.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.49, date 29.05.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.50, date 11.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.51, date 25.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.52, date 25.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.53, date 25.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.54, date 25.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.55, date 26.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.56, date 30.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.57, date 30.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.58, date 30.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.59, date 30.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.60, date 30.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.61, date 30.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.62, date 30.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.63, date 30.06.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.64, date 07.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.65, date 07.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.66, date 14.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.67, date 14.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.68, date 15.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.69, date 15.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.70, date 20.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.71, date 20.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.72, date 20.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.73, date 20.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.74, date 24.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.75, date 30.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.76, date 30.07.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.77, date 10.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.78, date 10.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.79,date 10.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.80, date 10.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.81, date 10.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.82, date 10.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.83, date 31.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.84, date 31.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.85, date 31.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.86, date 31.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.87, date 31.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.88, date 31.08.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.89,date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.90,date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.91,date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.92,date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.93, date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.94,date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.95,date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.96,date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.97,date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.98,date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.99,date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.100, date 30.09.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.101, date 12.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.102, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.103, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.104, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.105, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.106, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.107, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.108, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.109, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.110, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.111, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.112, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.113, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.114, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.115, date 30.10.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.116, date 27.11.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.117, date 24.12 2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.118, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.119, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.120, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.121, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.122, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.123, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.124, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.125, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.126, date 24.12 2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.127 date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.128, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.129, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.130, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.131, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.132, date 24.12.2020
An Adobe Acrobat file Vendimi nr.133, date 24.12.2020

Raporte të Këshillit

Konsultime Publike

Degjese publike online nga Bashkia Durres per Buxhetimin me Pjesemarrje
Galeria e dëgjesave për vitin 2021